Alisha, 17 from Tycroes is our elected member of the UK Youth Parliament

Alisha, sy’n 17 oed ac o Dŷ-croes yw ein haelod etholedig o Senedd Ieuenctid y DU yn 2017/18. Arweiniodd Alisha ar Bleidlais ‘Make Your Mark’ 2017 yn Sir Gaerfyrddin, sef yr ymgynghoriad ieuenctid mwyaf yn y Deyrnas Unedig gyda 954,766 o bobl ifanc yn cymryd rhan. Gwnaeth Alisha a’i thîm annog 4,635 o bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed ledled Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan a phleidleisio ar y materion pwysig sy’n cael effaith ar eu bywydau.

Datgelwyd Canlyniadau Pleidlais Make your Mark (tudalen 30-31) ym mis Hydref a’r canlyniadau yn Sir Gaerfyrddin oedd:

Y 5 canlyniad gorau yn Sir Gaerfyrddin:

  • 727 pleidlais – Cwricwlwm i’n paratoi ar gyfer bywyd
  • 661 pleidlais – Canolfannau Profiad Gwaith i blant rhwng 11 ac 18 oed
  • 605 pleidlais – Diogelu Pobl LGBT+
  • 531 pleidlais – Pleidlais yn 16 oed
  • 496 pleidlais – Addysg ynghylch Cymorth Cyntaf i Bob Person Ifanc

Ymunodd Alisha ag aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Gwener 17 Tachwedd i ddadlau a phenderfynu ynghylch y mater mwyaf pwysig i ymgyrchu yn ei gylch yn 2018. Roedd Alisha ymhlith y 24 o aelodau oedd yn cynrychioli Cymru yn y digwyddiad.

Y ddwy Ymgyrch Genedlaethol ar gyfer 2017/2018 y pleidleisiwyd drostynt gan Aelodau o Senedd Ieuenctid y DU yn Nadl Tŷ’r Cyffredin ym mis Tachwedd oedd Cwricwlwm i’n paratoi ar gyfer bywyd, a Pleidlais yn 16 oed.

Ar ran y Cyngor Ieuenctid a Senedd Ieuenctid y DU mae Alisha wedi diolch i’r holl bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin a hwylusodd Pleidlais Make your Mark eleni ac a gymerodd ran ynddi. Dyma’r nifer mwyaf o bobl ifanc i bleidleisio yn Make your Mark ers iddi ddechrau yn 2011.

Dywedodd Alisha mai “bod yn aelod o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yw’r peth mwyaf anhygoel sydd wedi digwydd imi fel person ifanc. Mae e nid yn unig wedi rhoi hyder a nerth imi, ond mae e hefyd wedi rhoi cyfleoedd imi gwrdd â phobl o bob cwr o’r Deyrnas Unedig a chlywed eu barn am yr hyn sydd bwysicaf iddynt. Mae’r ymgyrch Pleidlais yn 16 oed yn bwnc arbennig iawn i nifer o bobl ifanc, gan ei fod yn rhoi llais inni a chyfle i helpu i lywio’r penderfyniadau sydd yn cael yr effaith fwyaf arnom. Bydd yn sicrhau bod pobl iau yn cymryd mwy o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ac yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r byd sy’n prysur newid a’r penderfyniadau sy’n gallu cael effaith arnynt.”

She also added “A Curriculum for life is also a very important campaign as we, the younger generation need a curriculum that will prepare us for the busy world ahead of us. I’m very excited to be a part of, and see the work we have ahead of us, ensuring that we continue to provide the younger generation with a true voice.”

Dywedodd hefyd, “Mae Cwricwlwm ar gyfer bywyd hefyd yn ymgyrch bwysig iawn gan fod arnom ni, y genhedlaeth iau, angen cwricwlwm a fydd yn ein paratoi ni ar gyfer y byd prysur sydd o’n blaenau. Rwy’n gyffrous iawn i fod yn rhan o hwn, a gweld y gwaith sydd o’n blaenau, gan sicrhau ein bod yn parhau i roi llais i’r genhedlaeth iau.”

Ddydd Gwener 26 Ionawr, bu Alisha ac aelodau o Senedd Ieuenctid y DU yn Lansiad Swyddogol yr Ymgyrchoedd Cenedlaethol, yn rhan o Ddiwrnod Gweithredu Cenedlaethol. Byddwn ni’n datblygu prosiectau a mentrau, a fydd yn cael eu harwain gan Alisha, i ddarganfod mwy ynghylch safbwyntiau a barn pobl ifanc am y ddau fater cenedlaethol, megis Trafodaethau Cyngor Ysgol, cyfleoedd i Ymgynghori, codi ymwybyddiaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol a gweithio gydag Uwch-reolwyr mewn Addysg ynghylch Diwygio’r Cwricwlwm yng Nghymru.