Mae Harriet, sef un o’n haelodau, sy’n 16 oed ac sydd wedi dioddef 2017 Sept Harriet Cwmaman Award yn wael o fwlio wedi cael ei llongyfarch unwaith yn rhagor am ei chymeriad cryf a’i dewrder trwy dderbyn Gwobr Gymunedol gan Gyngor Tref Cwmaman.Roedd Harriet Alsop-Bingham, o’r Garnant wedi dioddef creulondeb gan grŵp o fwlis ers yn 11 oed. Cafodd ei harteithio nes iddi deimlo’n gwbl ddiwerth a dechreuodd hunan-niweidio. Ers derbyn yr help a’r gefnogaeth oedd angen arni’n druenus, mae Harriet wedi brwydro i roi ei bywyd yn ôl ar ben ffordd. Cyflwynwyd Gwobr Gymunedol Cwmaman i Harriet mewn noson wobrwyo, a drefnwyd gan Gyngor Tref Cwmaman ym mis Medi.

Ar ôl derbyn y wobr, dywedodd Harriet “Rydw i’n falch dros ben o gael fy enwebu ac o dderbyn gwobr am yr eildro sef Gwobr Gymunedol Cyngor Tref Cwmaman. Hoffwn ddiolch i Sarah am fy enwebu i ac i bawb a gredodd ynof fi.”

Cafodd Harriet ei chydnabod am y tro cyntaf am ei llwyddiannau drwy ennill Gwobr Plentyn Dewr Radio Sir Gâr 2017 yn ystod yr Haf, a hynny i gydnabod ei chryfder a’i dewrder a’r modd y mae hi wedi brwydro yn ystod anawsterau personol. Mae Harriet wedi dod o hyd i’r dewrder i rannu ei stori ag eraill er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl, ac i annog unrhyw un sy’n dioddef fel y gwnaeth hi i chwilio am help.

LLONGYFARCHIADAU O GYNGOR SIR CAERFYRDDIN

Ddydd Mawrth 22 Awst, roedd Harriet Alsop-Bingham, 16 oed, sy’n aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ac yn enillydd Gwobr Plentyn Dewr, Arwyr Lleol Radio Sir Gâr 2017, yn bresennol mewn derbyniad yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin gyda’r Cynghorydd Irfon Jones, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Emlyn Dole, Cynghorydd Glynog Davies, Arweinydd y Cyngor a Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Dros Dro Addysg a Phlant. Yn y derbyniad cafodd Harriet ganmoliaeth am ei dewrder a’i hagwedd benderfynol, a chyflwynwyd rhodd fach iddi gan y Cynghorydd Irfon Jones i gydnabod ei chyflawniad. Yn ogystal cafodd Harriet gyfle i rannu ei phrofiadau gyda swyddogion ac aelodau etholedig.

Dywedodd y Cynghorydd Dole: “Mae Harriet yn blentyn wirioneddol ddewr ac yn llwyr haeddu’r anrhydedd hwn. Nid yn unig y mae hi wedi brwydro i wynebu ei hanawsterau personol, ond mae hi hefyd wedi sôn amdanynt yn gyhoeddus er mwyn ceisio helpu eraill… Mae’n haeddu’r gydnabyddiaeth hon, sy’n tystio i gryfder ei chymeriad a’i dewrder.”