Mae Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cymryd rhan mewn taith gerdded rithwir i Baris i godi arian i ddwy elusen!

HER 500 MILLTIR…

Yn ein her rhith-gerdded rydym yn anelu at gwmpasu 500 milltir cyfunol (y pellter o Gaerfyrddin i Baris) mewn 10 diwrnod i godi arian ar gyfer Shelter Cymru a Badau Achub Glanyfferi. Bob dydd, bydd angen i’n haelodau gwblhau eu pellter penodol – drwy gerdded neu redeg tra’n parchu rheolau cloi Covid 19.

Yn y glaw neu yn yr eira, beth bynnag fo’r tywydd, byddwn yn cario mlaen! Ar ddiwedd pob diwrnod byddwn yn datgelu ein pellteroedd i ffurfio cyfanswm dyddiol a’i rannu ar ein cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal â sicrhau ein bod yn cyrraedd ein targed dyddiol, bydd hyn yn helpu i annog a chymell ein gilydd. Credwn y bydd yr her yn cryfhau ein sgiliau tîm ac yn gwella ein lles, gan sicrhau y gallwn barhau’n egnïol wrth ddysgu o gartref.

RYDYM YN ARIANNU AR GYFER

Mae SHELTER CYMRU yn gweithio dros bobl mewn angen tai drwy ddarparu cyngor arbenigol, annibynnol, yn rhad ac am ddim ar dai, ac yn ymgyrchu i oresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl yng Nghymru rhag cael cartref. Rydym wedi dewis yr elusen hon oherwydd ein bod yn rhannu’r un gred bod gan bawb yng Nghymru hawl i rhywle i fyw sy’n weddus a diogel.


Mae BADAU ACHUB GLANYFFERI yn un o tua 80 o badau achub annibynnol sy’n gweithredu yn y DU. Yn goruchwylio Aber y Tair Afon, mae’r criw gwirfoddol yn gweithredu 24/7 gyda Guard yr Arfordir i achub bywydau yn y môr. Dewiswyd yr elusen hon gennym gan ei bod yn wasanaeth brys hanfodol. Mae’r deuddeg mis diwethaf wedi bod yn galed, ac nid ydynt wedi gallu codi arian gan ddefnyddio’r dulliau traddodiadol, felly roeddem yn meddwl ein bod yn gallu gwneud ein rhan i helpu, yn enwedig fod un o ein haelodau yn rhan o’r criw!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gadw i fyny â’n cynnydd a’n cefnogi!

YMUNWCH Â NI

Byddem wrth ein bodd i chi ymuno â ni ar ein taith, boed hynny drwy roi i’r elusennau neu drwy fynd allan eich hun! Gwnewch yn siŵr eich bod yn dangos i ni beth rydych chi’n ei wneud drwy ein tagio ar Facebook, Twitter neu Instagram a defnyddio #CYCRhedegIParis