Mae Gweithwyr Ieuenctid Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Sir Gâr yn sefydlu grŵp newydd ar gyfer pobl ifanc sydd â rhywbeth i’w ddweud am addysg a dysgu. Bydd y grŵp yn gweithredu fel Grŵp Rheoli Pobl Ifanc, gyda’r prif bwrpas o weithio gyda rheolwyr a’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau o Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Cynghorau Sir Gâr, i gynrychioli barn pobl ifanc.

BOD YN HAPUS, DIOGEL A CHYRRAEDD EU LLAWN BOTENSIAL
Gyda chymorth a hyfforddiant gan Weithwyr Ieuenctid, bydd aelodau’r Grŵp Rheoli yn gallu lleisio’u barn am addysg a’r cyfleoedd sydd ar gael i bob dysgwr yn Sir Gâr. Rydym yn awyddus i archwilio beth all gael ei wneud i helpu dysgwyr fod yn hapus, diogel ac i gyflawni eu potensial personol, cymdeithasol ac addysgiadol.

Y RHAI SY’N GWNEUD Y PENDERFYNIADAU
Mae Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Gâr wedi bod yn gweithio tuag sicrhau lle canolog i Blant a Phobl Ifanc ym mhopeth maen nhw’n eu gwneud, gyda llawer o’i gwaith yn cael ei ategu gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae hi’n cryfhau ei hymrwymiad i wrando ar lais Pobl Ifanc drwy ddatblygu’r grŵp newydd hwn a fydd yn rhoi adborth, gwerthuso, a dylanwadu ar waith yr Adran.

Mae gan yr Adran flaenoriaethau clir sy’n canolbwyntio ar bedair thema allweddol:
★ Dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau
★ Unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw eu bywydau i’r eithaf fel dinasyddion gwerthfawr cymdeithas
★ Cyfranwyr mentrus, creadigol, sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
★ Dinasyddion moesol, gwybodus Cymru a’r byd

CYFARFOD
Rydym yn gobeithio cynnal y cyfarfod cyntaf ym mis Medi 2022. Bydd y prosiect yn gymysgedd o gyfarfodydd wyneb yn wyneb ac ar-lein, gan gynnwys arhosiad preswyl (aros dros nos) i ddod i adnabod eich gilydd, dysgu am y prosiect, cael hyfforddiant, cael hwyl a chymryd rhan mewn gweithgareddau tîm.

Bydd dau gyfarfod gyda rheolwyr sy’n gwneud penderfyniadau ar Addysg yn Sir Gâr, fydd yn digwydd yn ystod hanner tymor ac unwaith yn ystod amser Ysgol. Cliciwch yma i weld RHAGLEN ddrafft o pryd allem gwrdd.

Byddwn yn talu’r holl gostau (e.e bwyd, aros dros nos, cyfarfodydd, gweithgareddau ac ati i gyd heb gynnwys trafnidiaeth) i gynnal y prosiect fel na fydd angen ichi dalu am unrhyw beth sydd ei angen.

I’W GADARNHAU GYDAG AELODAU’R GRŴP.
Rydym yn chwilio am bobl ifanc 14, 15 ac 16 oed (Blynyddoedd 9,10 ac 11) sy’n mynd i’r ysgol yn Sir Gâr ac sydd am wneud gwahaniaeth.

Bydd pob aelod o’r grŵp yn;
★ gallu cynrychioli llais a barn pobl ifanc i wella gwasanaethau
★ cael cefnogaeth gan Weithwyr Ieuenctid yn ystod y prosiect
★ meithrin sgiliau a phrofiadau newydd
★ cael cyfleoedd i gyfarfod a gweithio ochr yn ochr â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau
★ cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, tîm a phreswyl
★ cael eu barn wedi’i chlywed a helpu dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ar addysg a dysgu yn Sir Gâr.
★ cael cyfle i ennill tystysgrif wirfoddoli genedlaethol
★ cael taleb anrheg fel diolch am eich amser, gwaith caled a’ch ymrwymiad

CWRDD Â’R STAFF
Mae dau aelod o Staff Gwasanaethau Cefnogi Ieuenctid Sir Gâr yn arwain y Prosiect hwn, sef Sarah a Heulwen.

Profile photograph of Sarah Powell, Carmarthenshire Youth Support Services
Sarah Powell
Profile photograph of Heulwen O'Callaghan, Carmarthenshire Youth Support Services
Heulwen O’Callaghan

MWY O WYBODAETH
Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan cysylltwch â Sarah, Uwch Swyddog Cyfranogiad a Hawliau Plant ar:
Ebost: SJPowell@sirgar.gov.uk
Ffôn neu Whatsapp: 07748 154 672
Negesydd: www.facebook.com