Eco Action Team
Llais i bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin ar faterion amgylcheddol.

Sefydlwyd y Tîm Eco Gweithredu ym mis Tachwedd 2019 gyda’r prif nod i weithredu fel llais i bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin gyda’n gwaith yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn 2019, yn yr ymgynghoriad ieuenctid mwyaf yn y DU – Make Your Mark, pleidleisiodd pobl ifanc dros ‘DIOGELU’R AMGYLCHEDD’ fel y mater pwysicaf iddyn nhw gyda pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin yn credu bod taflu sbwriel yn broblem fawr.

Rydym yn cwrdd bob mis i drafod, datblygu a chynllunio prosiectau yn y dyfodol. Rydym yn gwahodd gwesteion i’n cyfarfodydd i gael gwell dealltwriaeth o faterion amgylcheddol a chyda’u harbenigedd, gwella ein gwaith.

Fe wnaethon ni gynnal cyfarfod gyda Swyddog Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin, Isabel Macho, a’r Rheolwr Cadwraeth Wledig, Rosie Carmichael a dysgu cymaint am eu prosiectau gwaith a bioamrywiaeth yn y sir. Rydym wedi derbyn adnoddau gwych ac rydym yn gobeithio datblygu ein prosiectau yn y dyfodol i godi ymwybyddiaeth o wahanol rywogaethau a geir yn Sir Gaerfyrddin a’r materion sy’n effeithio arnynt.

Cyfarfu dau o’n haelodau â’r Cyng. Hazel Evans, Aelod o Fwrdd Gweithredol yr Amgylchedd fel rhan o Orffennaf di-blastig i drafod pryderon pobl ifanc a phrosiectau amgylcheddol yn Sir Gaerfyrddin. O’r cyfweliad fe wnaethon ni ddal sylw’r Carmarthen Journal a’r BBC. Gobeithiwn ymgysylltu parhaus yn y dyfodol!

Ym mis Gorffennaf cynhaliom gystadleuaeth pan wnaeth pawb greadigaethau allan o blastig. Dangoswyd llawer o greadigrwydd, gyda phobl yn gwneud ffedogau, addurniadau, a deiliaid llonydd i ddangos y ffordd wahanol i ailgylchu. Enillodd yr ymgeiswyr nwyddau eco-gyfeillgar CYC.

Yn ddiweddar cawsom ein gwahodd gan WWF Cymru i gymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb ar gyfer Amgylcheddwyr Ifanc. Cawsom gyfle i roi ein pryderon a chwestiynau amgylcheddol dybryd yn uniongyrchol i Aelodau presennol y Senedd a gofyn sut y maent yn mynd i’r afael â’r pryderon hyn, pe baent yn ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru.

Credwn fod angen i blant a phobl ifanc newid fel ein bod yn datblygu arferion da a all barhau tra’n oedolion. Mae angen i ni i gyd gymryd rhan a dylem rannu’r un nod i gadw ein hamgylchedd yn rhydd o sbwriel, yn gynaliadwy ac yn eco-gyfeillgar ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol!