Rydym wedi bod yn ymdrin â thlodi misglwyf gyda Gwasanaethau Addysg a Chymorth Ieuenctid Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r pwnc sy’n effeithio ar gynifer o fenywod a merched ifanc mor bwysig; mae un ym mhob deg o1 10 Pic Cym ferched y DU rhwng 14 a 21 oed yn methu fforddio eitemau misglwyf.

Cawsom fraw wrth ddod ar draws yr ystadegau, a chawsom fwy fyth o fraw o sylweddoli bod rhai merched ifanc yn aros gartref o’r ysgol am fod dim digon o gadachau ganddynt adeg y misglwyf. Dyma pam y penderfynom ddechrau’r prosiect tlodi misglwyf i sicrhau nad oes yr un ferch yn gorfod colli addysg pan fyddant ar eu misglwyf. Dyma pam y penderfynasom ddechrau’r prosiect tlodi cyfnod i sicrhau nad oes gan unrhyw ferch yr hawl i addysg gael ei pheryglu tra’i fod ar eu cyfnod, a’r un mor bwysig, bod angen newid ein hagweddau; Mae angen i ni roi’r gorau i’r teimlad o gywilydd ac embaras sy’n gysylltiedig ag “amser y mis” merch. Gan weithio gyda staff y Cyngor Sir Rydym wedi cymryd rhan yn y gwaith o gasglu barn pobl ifanc a lleisio ein barn er mwyn sicrhau fod grant Llywodraeth Cymru a roddir i bob awdurdod lleol yng Nghymru yn cael ei wario yn y ffordd orau bosibl

““Rydym mor gyffrous i fod yn arwain prosiect tlodi cyfnod Sir Gaerfyrddin gan ei fod yn fater mor bwysig. Mae’n torri calonnau i glywed am straeon lle mae merched yn colli allan ar addysg am nad oes digon o nwyddau ganddyn nhw yn ystod eu cyfnod felly mae’n amlwg bod angen gwneud rhywbeth. Gobeithiwn fydd y prosiect hwn yn gwneud gwahaniaeth o fewn Sir Gaerfyrddin er mwyn i ni ddod un cam yn nes at roi terfyn ar dlodi cyfnod unwaith ac am byth! “

Sut bydd y prosiect hwn o les i ferched Sir Gaerfyrddin?

Efallai eich bod yn meddwl felly, beth fyddwn ni’n ei wneud â’r prosiect hwn, a sut y bydd merched Sir Gaerfyrddin yn elwa.

I ateb rhai o’ch cwestiynau, dyma rai pethau sy’n cael eu gofyn i ni ynghyd â’n hatebion: Byddwn yn rhoi blychau mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, colegau a chlybiau ieuenctid a phrosiectau amrywiol yn y sir. Bydd deunyddiau ar gyfer y misglwyf yn y blychau, a gellir eu cymryd yn ôl y galw. Bydd yr eitemau hyn am ddim i sicrhau na fydd yr un ferch yn gorfod poeni os nad oes arian sbâr ganddi.

Os ydych yn gallu cefnogi merched ifanc drwy ddarparu cynhyrchion misglwyf rhad ac am ddim lawrlwythwch ac argraffwch gopi o’n poster gwybodaeth. (PDF Link)

Sut galla i fod yn rhan o hyn?

Byddwn yn cynnal digwyddiadau cyson gan obeithio y bydd pobl yn ddigon caredig i gyfrannu eitemau ar gyfer misglwyf, er mwyn i Gyngor Ieuenctid Sir Caerfyrddin allu ail-lenwi’r blychau i sicrhau parhad y prosiect hwn.

Ble galla i gyfrannu?

Eitemau: Cysylltwch â ni ar Info@Sirgâr.gov.uk er mwyn trefnu cyfrannu unrhyw eitem

Arian: Gobeithiwn greu tudalen ‘noddwch fi’ ble y gallwch roi arian ar lein. Bydd yr arian yn talu am bethau fydd yn cael eu rhannu rhwng yr ysgolion, clybiau ieuenctid ayb.

Sut galla i adnabod eich prosiect?

Period Poverty Knickers 2

Cadwch lygad allan am ein logo #PeriodPovertySirGâr nicers ar bosteri, eitemau hyrwyddo, cyfryngau cymdeithasol ac yn bwysicach os ydych yn ei weld ar ddrws ciwmenaidd toiled Mae’n golygu bod cynnyrch am ddim yno i chi ei ddefnyddio … dim trafferth, dim ffwdan a dim cwestiynau.

Alla i dderbyn diweddariad ar waith y prosiect?

Byddwn yn rhoi diweddariad cyson ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Felly, sicrhewch eich bod yn ein dilyn ar TwitterInstagram a Facebook i gael gwybod beth sy’n digwydd.

Mae gennyf syniad a allai fod o ddefnydd i’ch prosiect, ble galla i ei rannu?

Gallwch ymuno â’r drafodaeth ar ein tudalen cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio #periodpovertysirgar

Am ragor o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yna cysylltwch â’r tîm cyfranogiad a hawliau plant ar 01267 246435 Gobeithiwn weld eich cefnogaeth i’n prosiect, er mwyn i ni allu mynd i’r afael â thlodi misglwyf gyda’n gilydd unwaith ac am byth yn Sir Gaerfyrddin!

Erthygl gan Freya ac Amber.