Rydyn ni a Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Sir Gaerfyrddin drwy prosect #PeriodPovertySirGâr wedi cynogi nifer o bobl ifanc yn ystod y cyfyngiadau symud drwy roi cynhyrchion mislif am ddim iddynt.

Mae’r tîm yng Nghyngor Sir Caerfyrddin wedi trefnu bod bron 6,000 o eitemau mislif yn cael eu dosbarthu a’u postio i fenywod ifanc sydd wedi bod yn cael anhawster cael gafael arnynt oherwydd bod ysgolion, colegau a chlybiau ieuenctid wedi cau mewn ymateb i’r pandemig Coronafeirws.Nawr bod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, mae’r timau’n chwilio am fusnesau ledled Sir Gaerfyrddin megis caffis a siopau a fydd yn cadw stoc ohonynt yn ystod gwyliau’r haf.

Y llynedd dyfarnwyd £13,437 o arian grant Llywodraeth Cymru i’r Cyngor Ieuenctid brynu ystod o gynhyrchion eco-gydnaws y gellir eu hailddefnyddio i’w dosbarthu.t.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Hyrwyddwr Tlodi Mislif Sir Gaerfyrddin: “Mae llawer o fenywod ifanc yn dibynnu ar y cynhyrchion hyn sydd am ddim ac rydym wedi bod yn sicrhau nad ydynt wedi bod hebddynt yn ystod y cyfyngiadau symud drwy naill ai eu postio neu eu dosbarthu i’r cartref.

Nod y cynllun yw sicrhau na fydd merched yn colli addysg oherwydd nad oes ganddynt eitemau mislif digonol yn ystod eu mislif, a newid ymagwedd pobl tuag at y mislif er mwyn iddo beidio â bod yn bwnc ‘tabŵ’.

Dywedodd Amber Treharne, sy’n aelod o’r Cyngor Ieuenctid: “Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi ein gwaith. Mae wedi bod yn gymorth mawr inni sicrhau bod merched ifanc yn gallu cael cynhyrchion mislif yn ystod cyfnod mor anodd. Gyda’n gilydd, bellach gallwn symud un cam ymlaen er mwyn sicrhau y gall pob merch ifanc yn Sir Gaerfyrddin gael urddas mislif.”

Os ydych yn cael anhawster cael gafael ar gynhyrchion mislif am ddim neu eich bod yn fusnes sy’n hapus i gadw stoc ohonynt, anfonwch neges e-bost Cyfranogiad@sirgar.gov.uk Neu cliciwch yma i weld ble arall y gallwch gasglu cynhyrchion AM DDIM.