Ar ddydd Iau yr 20fed o Dachwedd 2014 er mwyn cyd-daro â phen-blwydd Diwrnod Hawliau Plant Cyffredinol yn 25 oed cynhaliwyd ein Cynhadledd Ieuenctid Flynyddol.

Y penderfyniad oedd canolbwyntio ar bwnc cam-drin domestig yn dilyn ymgynghoriad â phobl ifanc ar draws y sir. Gofynnwyd i bobl ifanc pa faterion oedd bwysicaf iddynt ac roeddent yn effeithio arnynt fwyaf o ddydd i ddydd.

Cafodd y bobl ifanc gipolwg ar yr effaith y mae cam-drin domestig yn ei gael, a rhoddir cyfle iddynt drafod eu canfyddiad o Gam-drin Domestig.

Roedd yn dda gweld y gallai’r rhan fwyaf o bobl ifanc nodi’r 5 prif thema o gam-drin domestig. Fodd bynnag, ni allai unrhyw un ddiffinio cam-drin domestig.

Ar ddiwedd 2014, mynychodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin gyfarfod o Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Sir Gaerfyrddin i roi adborth ar y gynhadledd ac i amlygu prif ganfyddiadau’r adroddiad hwn.

Poster Cartref, oes cam-drin? Ti ddim ar ben dy hun!

LAWRLWYTHWCH EICH COPI YMA!