ESBONIO OEDRANNAU PLEIDLEISIO

Nid yw pwerau pleidleisio newydd pobl ifanc yng Nghymru yn ymestyn i Etholiad Cyffredinol y DU ac etholiadau eraill gan fod yn rhaid i chi fod yn 18 oed i bleidleisio mewn etholiadau cyffredinol. Yng Nghymru  

YN 14 OED (neu’n hŷn) GALLWCH;
Cofrestru i Bleidleisio
(Mae’n rhaid i chi gofrestru i bleidleisio ond yn anffodus, bydd yn rhaid i chi aros ychydig o amser i ddefnyddio’ch pleidlais)

YN 16 OED (neu’n hŷn) GALLWCH;
Pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd

YN 18 OED (neu’n hŷn) GALLWCH;
Pleidleisio yn Etholiadau Llywodraeth Leol
Pleidleisio yn Etholiadau Cyffredinol y DU, a;
Pleidleisio yn Etholiadau’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

ESBONIAD O’R ETHOLIADAU

ETHOLIADAU’R SENEDD – Mae gan bob person 16 oed a hŷn ddwy bleidlais; Mae’r bleidlais gyntaf ar gyfer Aelod Etholaethol (sy’n cynrychioli’r ardal rydych chi’n byw ynddi) ac mae’r ail bleidlais ar gyfer ethol Aelod Rhanbarthol (sy’n cynrychioli rhannau o Gymru). Bydd pobl yng Nghymru yn pleidleisio i ddewis pwy fydd y 60 Aelod o’r Senedd neu AS am hyd at bum mlynedd

ETHOLIADAU LLEOL bydd pobl 18 oed a hŷn ledled Sir Gaerfyrddin yn pleidleisio o leiaf bob 4 blynedd mewn etholiadau cynghorau tref a chymuned lleol ac etholiadau Cyngor Sir Caerfyrddin.

ETHOLIAD CYFFREDINOL mae pobl 18 oed a hŷn ym mhob rhan o’r DU yn dewis eu Haelod Seneddol neu AS. Bydd y person hwn yn cynrychioli ardal leol (etholaeth) yn Nhŷ’r Cyffredin am hyd at bum mlynedd.

ETHOLIADAU’R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU mae gan bobl 18 oed a hŷn o ardal Dyfed Powys gyfle i bleidleisio am Gomisiynydd Heddlu a Throseddu sy’n cael ei ethol i sicrhau bod yr heddlu’n cael ei redeg yn gywir.

AM FWY O WYBODAETH

Edrychwch ar y fideos a wnaed gan y Senedd!

I gael rhagor o wybodaeth, ewch ar y dudalen wybodaeth Etholiadau a Phleidleisio ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin neu cysylltwch â’r Gwasanaethau Etholiadol drwy ffonio 01267 228889

I ddefnyddio’ch PLEIDLAIS yn Etholiadau’r Senedd, mae’n RHAID I CHI GOFRESTRU